WebGPU.rocks Logo

GPUComputePassTimestampWrites

typedef GPUComputePassTimestampWrites = sequence<GPUComputePassTimestampWrite>